Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, S. 12 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Mô hình quản trị địa phương của một số quốc gia Châu Âu

ĐÀO BẢO NGỌC

Tóm tắt


     Bài viết đưa ra một số mô hình của các quốc gia điển hình như CHLB Đức, CH Pháp và Vương quốc Anh. Từ thực tế của các quốc gia này, tác giả đưa ra một số xu hướng phát trienr chính, từ đó rút ra kết luận về ý nghĩa của quản trị địa phương và tầm quan trọng của việc nghiên cứu so sánh.


Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581