S. 49 (2018)

Mục lục

Bài viết

VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI MIỀN NAM 40 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (19/8/1978 - 19/8/2018) Tóm tắt PDF
Trần Bá Hoằng 2
ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG MỰC NƯỚC VÀ NGẬP LỤT VÙNG HẠ DU SÔNG SÀI GÒN DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA ĐÔ THỊ HÓA, XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CHỐNG NGẬP VÀ XẢ LŨ CÁC HỒ CHỨA NƯỚC THƯỢNG LƯU Tóm tắt PDF
Nguyễn Phú Quỳnh, Đỗ Đắc Hải, Đỗ Hồng Lam, Trần Văn Trương 15
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA ĐÔ THỊ HÓA, XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CHỐNG NGẬP ĐẾN XÂM NHẬP MẶN VÙNG HẠ DU SÔNG ĐỒNG NAI - SÀI GÒN Tóm tắt PDF
Đỗ Đắc Hải 27
ĐÁNH GIÁ SỰ THAY ĐỔI SỨC TẢI LŨ TRÊN SÔNG SÀI GÒN Tóm tắt PDF
Đinh Công Sản, Nguyễn Bình Dương 36
MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ AN TOÀN HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH KÈ Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Tóm tắt PDF
Doãn Văn Huế, Tô Văn Thanh, Nguyễn Hữu Bảo 45
KẾT QUẢ TÍNH SÓNG, NƯỚC DÂNG DO BÃO VÙNG VEN BIỂN ĐÔNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Tóm tắt PDF
Lê Thanh Chương, Nguyễn Duy Khang, Lê Mạnh Hùng 53
HẠ THẤP LÒNG DẪN VÀ NHỮNG TÁC ĐỘNG CỦA NÓ ĐẾN HỆ THỐNG SÔNG CỬU LONG Tóm tắt PDF
Nguyễn Nghĩa Hùng, Lê Quản Quân, Nguyễn Công Thành 63
NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH VẬN CHUYỂN BÙN CÁT VÙNG CỬA SÔNG VEN BIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG SỬ DỤNG MÔ HÌNH TOÁN 3 CHIỀU DELFT 3D Tóm tắt PDF
Lê Xuân Tú 71
PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ MẶN, SÓNG GIÓ ĐẾN QUÁ TRÌNH VẬN CHUYỂN BÙN CÁT KHU VỰC CỬA SÔNG VEN BIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Tóm tắt PDF
Lê Xuân Tú, Trần Bá Hoằng, Lê Thanh Chương 83
NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ GIẢM SÓNG CỦA ĐÊ KẾT CẤU RỖNG TRÊN MÔ HÌNH MÁNG SÓNG Tóm tắt PDF
Thiều Quang Tuấn, Đinh Công Sản, Lê Xuân Tú, Đỗ Văn Dương 95
CỐNG TỰ ĐỘNG VÙNG TRIỀU ĐBSCL THEO YÊU CẦU NGHỊ QUYẾT 120 CỦA CHÍNH PHỦ, TÁI CƠ CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ BIẾN ĐỔI KHI HẬU Tóm tắt PDF
Nguyễn Thanh Hải, Tăng Đức Thắng, Vũ Viết Hưng 103
NGHIÊN CỨU ĐỘNG THÁI ẨM CỦA ĐẤT TRONG KỸ THUẬT TƯỚI NHỎ GIỌT PHỤC VỤ TƯỚI TIẾT KIỆM NƯỚC HỢP LÝ CHO CÂY TRỒNG CẠN VÙNG KHAN HIẾM NƯỚC (VÙNG KHÔ HẠN) Tóm tắt PDF
Trần Thái Hùng, Võ Khắc Trí, Lê Sâm 110
KIỂM KÊ VÀ DỰ BÁO NGUỒN NƯỚC TRÊN LƯU VỰC SÔNG LŨY - SÔNG LA NGÀ VÀ PHỤ CẬN PHỤC VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP VÀ ỨNG PHÓ VỚI HẠN HÁN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN Tóm tắt PDF
Nguyễn Đình Vượng, Trần Minh Tuấn, Huỳnh Ngọc Tuyên, Lê Văn Thịnh 123
ĐỀ XUẤT CÔNG CỤ QUẢN LÝ NGUỒN NƯỚC PHỤC VỤ HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH CHO CẤP NƯỚC SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP NHẰM ỨNG PHÓ VỚI HẠN HÁN VÙNG NAM TRUNG BỘ Tóm tắt PDF
Lê Sâm, Nguyễn Đình Vượng, Hà Hải Dương 134
PHÂN LOẠI CÁC MẠCH LỘ VÀ ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH THU GOM KHAI THÁC NGUỒN NƯỚC MẠCH LỘ VÙNG KHAN HIẾM NƯỚC KHU VỰC TÂY NGUYÊN Tóm tắt PDF
Phạm Thế Vinh, Nguyễn Đăng Luân, Trần Thị Thu Hương 143
XÁC ĐỊNH MÔ ĐUN BIẾN DẠNG DỠ TẢI VÀ THAM SỐ MŨ (m) CỦA ĐẤT YẾU TP. HCM TRONG MÔ HÌNH HARDENING SOIL Tóm tắt PDF
Ngô Đức Trung, Võ Phán, Trần Thị Thanh 152
GIỚI THIỆU PHẦN MỀM WCANAL INTRODUCTION TO WCANAL SOFTWARE Tóm tắt PDF
Trần Tống 163
BIẾN ĐỘNG NGUỒN NƯỚC MÙA LŨ HÀNG NĂM DO ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC HỒ ĐẬP THƯỢNG LƯU VÀ DIẾN BIẾN LŨ NĂM 2018 Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Tóm tắt PDF
Tô Quang Toản, Trần Minh Tuấn 169
NGHIÊN CỨU SỰ LAN TRUYỀN CÁC NGUỒN NƯỚC MANG MẦM BỆNH TRONG CÁC HỆ THỐNG THỦY LỢI PHỤC VỤ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN Tóm tắt PDF
Tăng Đức Thắng, Nguyễn Đình Vượng, Vũ Quang Trung, Phạm Văn Giáp, Nguyễn Đức Phong, Nguyễn Thanh Hải 177
XÂY DỰNG MÔ HÌNH TOÁN PHỤC VỤ CHO VIỆC DỰ BÁO CHẤT LƯỢNG NƯỚC VÙNG BÁN ĐẢO CÀ MAU Tóm tắt PDF
Tăng Đức Thắng, Vũ Quang Trung, Phạm Văn Giáp, Nguyễn Thanh Hải, Tô Quang Toản, Nguyễn Văn Hoạt 186